top of page

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Akademický rok: 2020/21

Destinace (země, město): Španělsko, Madrid Jméno, příjmení: Eva Halanová, Eva Hlaváčková

Místo působení (univerzita, fakulta, příp. katedra/ústav): Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología

Zimní semestr – Eva Halanová

Lektorát na Univerzitě Complutense v Madridu vypisuje kurzy češtiny v rámci Filologické fakulty, a to jako nepovinný volitelný předmět, na který se mohou zapsat studenti z celé univerzity, nezávisle na fakultě. Studenti, kteří úspěšně dokončí semestrální kurz, získají osvědčení o absolvování kurzu a v případě, že studují na úrovni tzv. Grado, mají nárok také na získání 2,5 ETC kreditů. Kurzy češtiny probíhají na jazykových úrovních A1, A2 a B1. Otevření jednotlivých skupinových kurzů závisí na úrovni aktuálně přihlášených studentů. V případě, že v některé skupině zůstane volné místo, lze jej obsadit také zájemci, kteří již na univerzitě Complutense nestudují, ovšem bez nároku na získání osvědčení či kreditů. Kurzy češtiny mají akreditaci na 40 hodin za semestr, 2x týdně po 90 minutách. Evaluace kurzů má podobu zápočtu, přestože je na univerzitě zvykem, že studenti jsou z jednotlivých předmětů známkováni.

V zimním semestru akademického roku 2020/21 úspěšně absolvovalo kurz češtiny celkem 36 studentů, z nichž 22 byli úplní začátečníci, tj. kurz A1.1. Snad poprvé tak vznikly dvě velké skupiny stejné úrovně, kde navíc všichni účastníci byli studenti z Univerzity Complutense. Tento velký zájem studentů skutečně z celé univerzity, tj. velmi rozmanitých oborů (od moderních jazyků přes matematiku po mezinárodní vztahy), lektorka přikládá především počáteční

Ve výuce je uplatňován komunikační přístup a s ohledem na nižší úroveň kurzů je také - v co nejmenší míře - využívána španělština jako zprostředkovací, u některých gramatických jevů také jako komparatistický jazyk. Z důvodu nízké úrovně je využití mateřského jazyka studentů nutné z velké části u kulturních témat.

Zimní semestr začal již v období, kdy fungování školy, ale i běžného života, bylo velmi ovlivněno proticovidovými opatřeními. Výuka na celé univerzitě probíhala hybridní formou, což v praxi znamená, že většina studentů měla střídavě prezenční a online či distanční výuku (u nižších ročníků byl cca každý čtvrtý týden prezenční, v magisterském studiu střídání probíhalo v několikadenních intervalech). Vzhledem k tomu, že kurzu češtiny se zúčastní studenti ze všech ročníků a oborů, bylo organizačně problematické uplatnit tento model. Z tohoto důvodu se lektorka domluvila s děkanem Filologické fakulty Eugeniem R. Lujánem na tom, že kurzy češtiny budou probíhat pouze online.

Osobní kontakt lektorky se studenty probíhal formou konzultací. Na začátku semestru měli studenti možnost vyzvednout si u lektorky v kabinetu tištěné materiály na celý semestr, což sloužilo jako výborná příležitost k seznámení a případnému rozhovoru o zájmech a plánech studentů v souvislosti s češtinou a pobyty v České republice. Setkání se studenty probíhalo také příležitostně na neformální úrovni v kavárnách po malých skupinkách, například při vánočním či závěrečném rozloučení. Formální setkání lektorky a studentů mělo proběhnout v rámci výstavy (viz níže), bohužel v tu dobu lektorka onemocněla a na poslední chvíli musela svou účast zrušit. Exkurze však proběhla úspěšně, nadšené zprávy a e-maily ze strany studentů i Českého centra toho byly důkazem.

Do tohoto semestru nebyl lektorát žádným způsobem součástí školního elektronického systému. V rámci snahy o větší integraci lektorátu do univerzity zahájila lektorka komunikaci s fakultou a získala přístup do Moodlu a školního systému, v jehož rámci by měla být do budoucna k dispozici přinejmenším jedna platforma pro uskutečňování videohovorů a dalších virtuálních služeb potřebných pro distanční výuku. Lektorka však získala přístup až v průběhu semestru, proto byla k výuce byla využívána platforma ZOOM, jež se velmi osvědčila nejen pro samotnou výuku, ale také jako nástroj instantní komunikace a prostor pro poskytování studijních materiálů. Díky tomuto způsobu komunikace ve spojení s osobními setkáními nevznikla žádná překážka v utvoření osobní vazby mezi lektorkou a studenty, jistě významná

jako motivační složka pro obě strany. Lektorka s fakultou vyjednala také založení e-mailu na školní doméně, díky kterému se jí například zpřístupnila školní wi-fi síť a možnost zasílat materiály do školního copy centra e-mailem. Při té příležitosti lze také vytvořit přístup do školní knihovny.

Za účelem šíření povědomí o české kultuře a reáliích spolupracuje lektorka s Velvyslanectvím České republiky v Madridu, České centra v Madridu a nyní navázala spolupráci také s Českou školou v Madridu. Přestože proticovidová opatření omezila možnost pořádání prezenčních událostí, spolupráce je výborná. Lektorát se těší podpory velvyslanectví ať už v případě praktických záležitostí, nebo i v případě jakékoli iniciativy podporující dobré jméno České republiky. Z důvodu pandemických opatření se v tomto období nemohly konat téměř žádné pravidelné ani nárazové události pořádané či zaštiťované ambasádou, jejichž charakter byl vázán na shromažďování většího počtu osob. Výborná je také spolupráce s Českým centrem. Tato spolupráce je přínosná nejen pro univerzitní studenty, ale také ostatní zájemce o kulturu. Velmi úspěšná byla návštěva výstavy Českého centra To je Šašek s komentářem zasazeným do českého literárního kontextu z úst ředitele Českého centra v Madridu Stanislava Škody, kterou lektorka domluvila právě pro studenty češtiny. Účast byla hojná, speciálně v kontextu omezení vyplývajících ze zhoršujícího se šíření onemocnění covid-19. Za jediné odpoledne se účastnilo kolem 20 studentů. Vzhledem k pandemické situaci byla toto jediná událost, která proběhla prezenčně, a to s ohledem na aktuálně platná opatření (studenti byli rozděleni do skupin, aby byl splněno shlukování v maximálním počtu 6 osob, měli na sobě roušky atp.).

V listopadu a prosinci uspořádala lektorka Adventní týdny 2020 ve spolupráci s maďarským lektorátem a participací lektorky polštiny z Filologické fakulty UCM. Program obsahoval přednášky a dílny, včetně účasti na adventních dílnách České školy v Madridu. Již zmíněná výstava byla zahrnuta do tohoto čtyřtýdenního programu za účelem jejího většího zviditelnění. Tento adventní program obsahoval prezentace, diskuze, ale také dramatické či gastronomické workshopy, vše prostřednictvím Zoom videokonferencí. Studenti se dozvěděli o českých tradicích, zvycích a reáliích ve středoevropském kontextu. Hlavními tématy byl advent, Mikuláš, vánoční a předvánoční tradice a zvyky a vánoční gastronomie (perníčky, svařák, cukroví). Dílny probíhaly prostřednictvím živé videokonference, kdy lektoři tvořili svá gastronomická díla a vysvětlovali postup, zatímco studenti vařili či pekli u sebe doma. Záznamy ze všech prezentací se závěrečnými diskuzemi a gastronomických dílen byly všem zájemcům k dispozici ke zhlédnutí přes odkaz na youtube kanálu českého lektorátu až do konce roku 2020. Výsledkem zahájené spolupráce s Českou školou v Madridu bylo zapojení jejich tvořivých adventních dílen do programu (například tvorba papírových adventních věnců). Tyto dílny byly vhodné též pro děti, proto studenti, kteří se zapojili, tvořili i se svými malými příbuznými.

I přes snahu lektorky se v tomto semestru lektorát nezúčastnil ani se nepodílel na žádné fakultní či univerzitní události. Bylo to dáno tím, že pravidelné akce, na kterých lektorát obvykle participuje, byly úplně zrušeny. Stejně tak se lektorka nezúčastnila uvítání přijíždějících studentů v rámci programu Erasmus+, jelikož tento semestr nepřijel žádný student z České či Slovenské republiky.

Univerzita poskytuje lektorce kabinet ve 2. druhém patře moderní budovy D filologické fakulty. Kabinet sdílí chodbu s dalšími filologickými odděleními. V tomto semestru ale byla budova obvykle prázdná, nebyla tudíž příležitost k seznámení s ostatními vyučujícími. Kabinet slouží také k uskladnění odborné literatury a učebních pomůcek. Lektorát disponuje velkým množstvím kvalitních a aktuálních materiálů, dále beletrií a nyní již zmíněnou multifunkční tiskárnou, která lektorce značně zjednodušuje práci. V tomto semestru byl neomezený přístup ke skeneru a tiskárně velmi důležitý. Jelikož výuka probíhala online, lektorka využívala materiály v elektronické podobě a v kabinetu byla velmi málo. Lektorát může využívat také knihovny Českého centra.

Kabinet je sdílen s lektorem maďarštiny, který však vzhledem k pandemii vyučoval po celý semestr online z Maďarska. To však nebránilo spolupráci, ve které lektorka pokračovala po své kolegyni Evě Hlaváčkové. Lektorát maďarštiny je lektorátu češtiny svým formálním fungováním nejbližší z celé univerzity. Univerzita taktéž poskytuje učebny k výuce, ty však v tomto semestru využity nebyly.

Škola byla v průběhu semestru několikrát uzavřena, případně byl omezen provoz - z důvodu pandemických opatření, státních a regionálních svátků a v posledním měsíci, cca do poloviny ledna, kvůli potížím způsobeným sněhovou vánicí Filomena. Tato vánice doslova paralyzovala hlavní město Madrid a další regiony Španělska, tyto byly následně prohlášeny za oblasti vážně zasažené přírodní katastrofou. V Madridu napadly desítky centimetrů sněhu, udává se, že nejvíce za posledních 50-100 let. Znamenalo to zrušení veškeré veřejné dopravy v Madridu,

stejně tak příměstské a dálkové dopravy (situace zastihla lektorku na cestách), čímž byla omezena i dodávka potravin (na několik málo dní), dále nepřístupnost mnoha míst pro pěší kvůli sněhu a uzavření některých obchodů. Na dva dny byla zrušena výuka na všech stupních škol.

Lektorka zajišťuje celý chod lektorátu sama, cokoli potřebuje ze strany školy, oslovuje sekretariát filologické fakulty, který se vším vždy ochotně pomůže, jen je třeba brát na zřetel na místní způsob fungování a také na to, že je sekretariát velmi vytížen, speciálně na začátku a konci semestru. Lektorka na začátku semestru obešle stávající studenty a zájemce o kurzy češtiny e-mailem, rozvěsí plakáty po areálu univerzity, a především filologické fakulty, inzeruje na Facebooku či Twitteru lektorátu a požádá fakultu o sdílení na svých sociálních sítích (ideální by bylo též na školních webových stránkách). Lektorát má také svou podstránku na webu fakulty, její administraci však má pouze fakultní koordinátor pro tyto záležitosti, a tak je nutné ho s každou změnou kontaktovat. Na závěr semestru odevzdává sekretariátu podklady pro přidělení kreditů studentům a vystavuje vlastní osvědčení lektorátu o úspěšném absolvování kurzu, které podepisuje děkan fakulty.

Univerzita poskytuje lektorce zdarma ubytování na koleji a plnou penzi v kolejní menze. Od letošního roku je lektorka v budově přidružené k jedné z kolejí, což umožňuje větší soukromí, protože budova nemá vlastní recepci, která by zaznamenávala všechny příchody a odchody lektorky. V této budově jsou ubytování stipendisté ze zahraničí, především z Latinské Ameriky, kteří jsou o něco starší než ostatní studenti koleje, a tudíž vesměs klidnější a ohleduplnější k ostatním spolubydlícím. V případě potíží je třeba se obracet na ředitelku koleje. Strava v jídelně není bohužel moc kvalitní. Vzhledem k pandemickým opatřením bylo tento školní rok v jídelně zrušeno částečně bufetové servírování a do jídelny byly na stoly dána plexiskla. Na jídlo se tvořily fronty, kde studenti mezi sebou nedodržovali bezpečnou vzdálenost. Kolej je součástí univerzitního města, nejbližší obchody a restaurace jsou cca 20 minut pěšky, což je pro lektorku obtížné zejména z časových důvodů v případě, kdy vyučuje online z koleje. (Kabinet je od koleje cca 30 minut pěšky. V okolních budovách kabinetu jsou dvě školní jídelny, nicméně v celém univerzitním městě není žádný obchod.) V samostatnosti ve výběru stravy a v uzpůsobení stravovacího režimu pracovním povinnostem brání také skutečnost, že na koleji není ani společná lednička či kuchyňka.

Celkově, co se týče dodržování protipandemických opatření, není kolej ideálním místem (studentské párty i přes zákaz, rychlé šíření nemoci mezi studenty). Mimořádná pandemická situace znamenala též uzavření různých prostor jako je počítačová místnost apod.

Pavilon koleje je zrekonstruovaný a pokoje mají vlastní novou koupelnu. Nezabudovaný nábytek je ale starší, což znamená například velmi špatnou pružinovou matraci či nepříliš kvalitní židli u pracovního stolu, kde není lampička. Kolej uklízí uklízečka, při zhoršující se pandemické situaci až třikrát týdně, v různý den a různou ranní či dopolední hodinu, na což je nutné myslet například při plánování videohovorů s českými institucemi či s kolegy. Pokoje mají nádherný výhled do velkého parku Parque del Oeste. Velká výhoda na španělské poměry je, že na většině pokojích funguje klimatizace jako topení (neomezeně), což mělo o to větší význam v lednu, kdy byla v Madridu nebývalá zima.

Pandemická situace v Madridu byla v průběhu celého semestru velmi špatná, region hlavního města však oproti ostatním španělským oblastem omezoval otevírací dobu obchodů a restaurací jen velmi málo. Stejně tak zákaz vycházení byl v Madridu vždy nejkratší možný, po většinu času byl jeho začátek stanoven na půlnoc - bary a restaurace zavíraly s ohledem na tento zákaz. Omezené bylo shromažďování, nejvyšší počet byl 6 osob. Některá muzea byla uzavřena, jiná fungovala v omezeném či kontrolovaném režimu (byl zapsán každý návštěvník včetně kontaktů na něj). V celém Španělsku trvalo po celou dobu působení lektorky nařízení nosit chirurgické roušky na všech veřejných prostorách, uvnitř i venku, za všech okolností kromě stravování. V prvních měsících semestru byl Madrid uzavřen, vyjet šlo pouze s dokumentem potvrzeným odůvodněním. Do ostatních regionů byl střídavě taktéž omezován vstup. Letecká doprava mezi ČR a Španělskem byla každým měsícem omezenější. V období kolem Vánoc a v lednu již existovaly jen poslední přímé letecké spoje Málaga-Praha. Cestování tedy nebylo úplně vhodné či jednoduché, nebylo však nemožné. Na druhou stranu v Madridu zůstala otevřená nejen některá muzea a kulturní budovy, ale i divadla, obchody i obchodní domy, kavárny, parky atp. V blízkosti Madridu lze navštívit také hory.

Praha 31. ledna 2021 Mgr. Eva Halanová
8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page